Databáze

Hlavní vlastnosti databázového modulu

Vše na jednom místě
 • Informace o pacientech, vyšetřeních a nasnímané obrazy

 • Zprávy k jednotlivým případům, souhrnné zprávy, šablony

 • Informace o sklíčkách a souřadnice umístění buněk resp. mitóz v rámci sklíčka

 • Klasifikátory, historie provedených akcí, atd.

Nastavení sítě
 • Databázový systém lze jednoduše zřídit na jednom počítači, nebo na více pracovních stanicích propojených sítí.

 • Lokální síť (LAN), nebo vzdálený přístup přes internet

 • Zaznamenávání událostí, vzdálené vytváření zpráv, vzdálené sledování

Centralizovaná údržba
 • Server zpracovává všechna data ukládaná klienty.

 • Server zajišťuje integritu a bezpečnost uložených dat.

 • Plně automatizované zálohování

 • Údržba a aktualizace jsou s databázovým serverem snadnější.

Prohlížeč databázových záznamů

Více druhů zobrazení

Základní zobrazení, náhledy obrazů nastavitelné velikosti, tabulkové zobrazení s možnosti seskupování.

Nástroj pro vizuální porovnávání chromozomů

Chromozomy z více vyšetření se zobrazují vedle sebe.

Třídění a filtrování

Rychlé třídění dat prováděné na databázovém serveru s plným místním přizpůsobením.

Pokročilý nástroj pro statistiky

Umožňuje provedení komplexních studií snadno a efektivně.

Zprávy jediným kliknutím

Ukládání šablon zpráv přímo v databázi umožňuje přímé vytváření zpráv.

Flexibilní přístupová práva

Uživatelské role
 • Tvůrce databázového záznamu se automaticky stává jeho Vlastníkem, tedy majitelem veškerých práv k záznamu.

 • Volitelně lze přidat roli tzv. Kontrolora se silnějšími právy, který může kontrolu nad záznamy přebírat, uzamknout je, a tím zamezit pozdějším nechtěným změnám v databázi.

 • Souběžný přístup k datům řídí databázový server.

 • Informace o změnách v záznamech jsou zapisovány do externího logovacího souboru pro zpětnou kontrolu.

Přizpůsobitelná databázová pole

Pro každé databázové pole lze upravit následující vlastnosti tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům:

 • Pole s vlastností zobrazit jsou použitá pro reprezentaci celého záznamu - např. v prohlížeči databáze.

 • Pole s vlastností jedinečné musí nabývat v každém záznamu unikátní hodnoty.

 • Pole s vlastností vyžadováno je nutné vždy vyplnit, jinak nebude možné záznam uložit.

 • Pole mohou být také vyplněna automaticky, např. automatickým vložením karyogramu, aktuálního data, atp.

 • Pole s vlastností vyjmenované obsahují pouze seznam předvyplněných hodnot, ze kterých uživatel vybírá (např. kódy pojišťoven)